fbpx
Тел. 0888 746 528
Home » Общи условия
by Mara_admin

Общи условия за използване на услугите на mararadeva.com

I. Общи положения

1. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията по договори за изработка на продукти между “Студио Лемонейд” ЕООД, от една страна, като изпълнител и потребителите на интернет сайта mararadeva.com, от друга страна, като възложители. Тези Общи условия, след тяхното приемане на интернет-страницата, са задължителни за всеки потребител на сайта mararadeva.com. 

2. Общите условията могат да бъдат актуализирани по всяко време, без специално уведомяване на потребителите. В този случай приложими са Общите условия, които са били публикувани на сайта към момента на поръчката.

3. Последен актуализиран вариант на Общите условия е достъпен по всяко време на адрес: http://www.mararadeva.com.com/obshti-uslovia

4. mararadeva.com не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите Общи условия. 

5. “Студио Лемонейд” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК203739571, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. Зорница.

6. mararadeva.com е интернет-страница (сайт), администрирана от  “Студио Лемонейд” ЕООД.  “Студио Лемонейд” ЕООД притежава изключителни права върху сайта mararadeva.com.

7. mararadeva.com е сайт за фотографски услуги поръчка и изработка на персонализирани печатни продукти,наричани за краткост „продукти“. 

8. Всеки потребител на сайта mararadeva.com има възможност избира и поръчва от предложените продукти, които са представени и са достъпни на сайта.   

9. При използване услугите на mararadeva.com, потребителят се задължава да спазва настоящите Общи условия, както и всички други условия и задължения, поставени от законодателството на Република България и законодателството на Европейския съюз, дори и да не са изрично упоменати в настоящите Общи условия.

10. Потребителят се съгласява с условията за използване на услугите на mararadeva.com с потвърждаването им при иницииране на поръчка и се счита, че е запознат с тези Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. 

11. Приемането на настоящите условия от потребителя ще се счита за сключване на валиден юридически обвързващ съгласно законите на Р. България договор за изработка между “Студио Лемонейд” ЕООД, като изпълнител по договора за изработка, от една страна, и потребителя, като възложител по договора за изработка, от друга страна.

ІІ. Предоставяне на информация

13. С оглед поръчването и изработката на продуктите от mararadeva.com, потребителят се съгласява:

a) да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование „лични данни“);

б) да внася при нужда промени в тези лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

14. В случай, че потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, mararadeva.com има право да закрие и/или изтрие информацията за неговите лични данни, вкл. пощенски адрес, както и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

15. С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите потребители, mararadeva.com уведомява родителите, че услугите са предоставени на най-широка публика, и че определянето на подходящите услуги за ползване от страна на техните деца е тяхна отговорност.

III. Защита на личните данни. Конфиденциална политика на mararadeva.com

Чл. 1. Студио Лемонейд ЕООД събира, обработва и съхранява Вашите лични данни на основанията изброени в чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

– Конкретно, информирано, свободно и изрично съгласие дадено от Вас;
– Изпълнение на задълженията на Студио Лемонейд ЕООД по договор с Вас;
– Спазване на задължение, произтичащо за Студио Лемонейд ЕООД по силата на нормативен акт. Например предоставяне на информация необходима за дейността на Национална агенция за приходите или Министерство на вътрешните работи;
– Изпълнение на задача от обществен интерес;
– За защита на легитимните интереси на Студио Лемонейд ЕООД или на трети лица. Например за установяване основателността на гаранционното обслужванe или разрешаване на възникнали спорове.


Чл. 2. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни от страна на Студио Лемонейд ЕООД.

1) Студио Лемонейд ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие му предоставяте, за целите на изпълнение на договорните си задължения към вас, също и за: 

– Осчетоводяване;
– Изготвяне на статистика;
– Защита на информационната сигурност;
– Разрешаване на възникнали правни спорове;
– Предоставяне на информационен бюлетин;
– Предоставяне на информация на кредитни институции, при кандидатстване за кредитиране.

2) Студио Лемонейд ЕООД обработва Вашите лични данни съгласно:

– Добрите търговски практики и приложимите нормативни актове на Република България и Европейския съюз;
– Постигането на ясно и точно определен кръг от цели;
– Минимума от събиране и обработка на данни, необходим за постигане на горепосочените цели;
– Технологичното време необходимо за постигане на горепосочените цели;
– Принципа за точност и актуалност на данните;
– Необходимостта от цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни;


Чл. 3. Видове данни, които Студио Лемонейд ЕООД събира, обработва и съхранява и процедурите за това:

1) Процедури за събиране и обработка:

– Създаване на профил в електронния магазин – дава възможност за легитимация на клиента пред Студио Лемонейд ЕООД, във връзка с предоставяне на различни услуги, включително и упражняване на права свързани с личните му данни;

– Обработка на плащане за продукт/услуга и счетоводно отчитане – целта на тази операция е осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводството;

– Обработка на поръчка – целта на тази операция е приемане на поръчка, уточняване на параметрите на сделка между Студио Лемонейд ЕООД и Вас, и доставка. Поръчките се правят през сайтовете, електронната поща или телефоните за връзка на Студио Лемонейд ЕООД;

– Обработка на заявка за кандидатстване за кредит – Студио Лемонейд ЕООД събира данни по такива заявки, само с цел препращането им към съответната кредитна институция, същите не се съхраняват в бази данни на Студио Лемонейд ЕООД;

2) Видове обработвани данни:

– Ваши индивидуализиращи данни: Име, ЕГН, Адрес, Електронна поща и IP адрес – за да може да бъдете индивидуализирани като страна по договор с Студио Лемонейд ЕООД и да бъде изпълнено дължимото към вас;

– Информация, свързана с плащане и избраните методи на плащане – за целите на разплащането и осчетоводяването;

– Данни поискани от кредитни институции, при кандидатстване за кредит. Студио Лемонейд  ЕООД си сътрудничи с редица кредитни институции, за да предостави на потенциалните си клиенти възможността да кандидатстват за кредитиране. За да се възползват от тази възможност, кандидатите трябва да предоставят на Студио Лемонейд ЕООД лични данни, посочени от съответната кредитна институция съгласно нейния предмет на дейност, които Студио Лемонейд ЕООД предава на кредитната институция, без да ги обработва или съхранява за свои цели.

3) Студио Лемонейд ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

– Разкриват расов или етнически произход;
– Разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
– Генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

4) Студио Лемонейд ЕООД не използва автоматизирано обработване, включително профилиране на събираните лични данни.


Чл. 4. Срок за съхранение на личните Ви данни.

1) Студио Лемонейд ЕООД съхранява Вашите лични данни в продължение на 14 дни след получаването на стоката. След изтичането на този срок, Студио Лемонейд ЕООД, в качеството си на администратор полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши лични данни, без ненужно забавяне.

2) Студио Лемонейд ЕООД Ви уведомява, в случай, че е необходимо удължаване на срока за съхранение на данните, с оглед изпълнение на договора с вас, изпълнение на законови задължения или защита на легитимни интереси на Студио Лемонейд ЕООД.


Чл. 5. Хипотези, при които Студио Лемонейд ЕООД предава личните ви данни на трети лица.

1) Необходимост от транспортни услуги – в такъв случай Студио Лемонейд ЕООД предоставя на куриерската фирма ангажирана с доставката на поръчаната от Вас стока, данните необходими за навременна и адекватна доставка. В такъв случай доставчикът се явява обработващ лични данни спрямо администратораСтудио Лемонейд ЕООД.


Чл. 6. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни.

1) Право на достъп

– Вие имате право да изискате и получите от Студио Лемонейд ЕООД  потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас;
– Вие имате право да получите достъп до цялата информация свързана със събирането, обработването или съхранението на ваши лични данни от страна на Студио Лемонейд ЕООД, включително и самите данни;
– При поискване Студио Лемонейд ЕООД Ви предоставя горепосочената информация в електронна или друга подходяща форма;
– Предоставянето на достъпа до данните е безплатно, но Студио Лемонейд ЕООД си запазва правото да наложи такса за администриране, в случай на  повтаряемост или прекомерност на исканията.

2) Право на коригиране или попълване. Вие имате право да поискате от Студио Лемонейд ЕООД да:

– Коригира неточности в лични данни свързани с Вас;
– Да попълни непълноти в лични данни свързани с Вас.

3) Право на изтриване 

а) Вие имате правото да поискате от Студио Лемонейд ЕООД да изтрие свързаните с Вас лични данни, а Студио Лемонейд ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания: 

 – Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
– Вие сте оттеглили своето съгласие, върху което се е основало обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
– Вие възразявате срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество.
– Личните данни са били обработвани незаконосъобразно.

б) Студио Лемонейд ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

– С цел спазване на правно задължение, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Студио Лемонейд ЕООД или за изпълнението на задача от обществен интерес;
– С цел установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

4) Право на възражение. Вие може да възразите по всяко време срещу обработването на ваши лични данни от страна на Студио Лемонейд ЕООД, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

5) Право на преносимост. В случай, че Студио Лемонейд ЕООД обработва ваши лични данни въз основа на ваше съгласие или поради необходимост при изпълнение по договор с вас, вие може да поискате от Студио Лемонейд ЕООД да:

– Ви предостави Вашите лични данни в четим формат;
– Предостави вашите лични данни на друг администратор, ако това е технически възможно. 

6) Упражняване на правата свързани със събирането, обработката и съхранението на лични данни.

– Студио Лемонейд ЕООД осигурява възможност за отправяне на горепосочените искания, чрез Вашия профил в сайта mararadeva.com;
– В случай, че нямате профил може да изпратите заявление в свободен текст до info@mararadeva.com.


Чл. 7. Задължения на Студио Лемонейд ЕООД при нарушение на сигурността на личните ви данни.

1) Ако Студио Лемонейд ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще бъдете уведомени без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

2) Студио Лемонейд ЕООД се освобождава от задължението да Ви уведоми, ако:

– Са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
– Са взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
– Уведомяването би изисквало непропорционални усилия. 

ІV. Цени. Срокове. Условия на плащане и доставка. Изпълнение на поръчките. 

21. Всички цени на сайта mararadeva.com са посочени в български лева. 

22. На сайта към всеки един продукт е указано дали посочената цена е за единична бройка или за определен брой, комплект.

23. Всички посочени на сайта mararadeva.com цени крайни. 

24. При поръчка за изработка на продукти от mararadeva.com, потребителят може да плати по един от следните начини:

   – в брой при доставката (чрез наложен платеж)

   – с банков превод или вноска на каса в банка по следната банкова сметка:

IBAN: BG42STSA93001527297896

BIC код: STSABGSF

банка: БАНКА ДСК ЕАД

Получател: СТУДИО ЛЕМОНЕЙД ЕООД

25. При доставки извън Р. България плащане е възможно само по банков път.

26. Като основание за плащане в преводното нареждане следва да се посочи номерът на поръчката от mararadeva.com.

27. Таксата за банковия превод (вноската на банкова каса) на дължимата сума е за сметка на потребителя.

28. Изпълнението на поръчките започва само тогава, когато е получена пълната информация, нужна за изработка на поръчката.

29. При избор на плащане по банков път, изпълнението започва след получаване на сумата по горепосочената банкова сметка. Ако е извършено плащане чрез банков превод, за дата на плащането се приема датата, на която парите са постъпили в сметката на изпълнителя.

30. Ако избраният начин на плащане чрез банков превод и не е постъпило плащане на дължимата сума по горепосочената банкова сметка, то информацията за направената поръчка се запазва в рамките на тридесет календарни дни. В рамките на тези тридесет календарни дни, при продължаващо непостъпване на дължимата сума по горепосочената банкова сметка, mararadeva.com има правото да изпраща напомнителни писма по електронната поща на клиента за статуса на неговите неплатени поръчки. Ако поръчката не бъде платена в течение на тези тридесет дни, то тя ще бъде отменена, като се счита, че договорът за изработка е прекратен по право, без да са необходими допълнителни изявления от която и да е страните по него. 

31. При избор на плащане чрез наложен платеж, потребителят се задължава да заплати дължимата за изработката цена, посочена в поръчката му, незабавно при получаване на изработените продукти. 

32. Изработката на продукта ще бъде осъществена, съобразно проект, и материали избран от потребителя от сайта mararadeva.com, като се използват посочените от клиента-възложител данни (имена, дати, адреси, снимки и др.). 

33. Изработката на продукта ще бъде осъществена, съобразно поръчката на клиента, направена посредством формата за поръчка за изработка на mararadeva.com.

34. Всички условия по конкретната поръчка се изпращат на клиента на посочения от него е-mail заедно с персонализирания проект за потвърждение от негова страна.

35. Сроковете за изработка и доставка по поръчката са в сила след потвърждение от клиента и направен превод.

36. При поръчка по индивидуален проект са заплаща цена за дизайн на продукта, като според конкретното задание на потребителя се изготвя индивидуална оферта. След потвърждение на офертата и условията по нея, в рамките на 3 работни дни, се представя проект за одобрение.

37. В случай на заявка за мостра, срокът на изработка и доставка е след като тя е потвърдена писмено от клиента, на e-mail или в офиса на Студио Лемонейд ЕООД със собственоръчен подпис на поръчката.

38. Срокът за изработка на поръчания продукт е от 5 до 7 работни дни в зависимост от вида на продукта и натовареността.

39. Доставката на изработените продукти на територията на Р. България се извършва чрез куриерска фирма или чрез собствени куриери. 

40. При поръчка, направена до 12.00 часа, срока на изработка на поръчката тече от същия ден.

41. При поръчка, направена след 12.00 часа, срока на изработка на поръчката тече от следващия ден.

42. При подадени грешни или недостатъчни данни, сроковете по предходните точки започват да текат от момента на отстраняване на грешките и непълнотите. 

43. Доставката е за сметка на клиента и цената на доставките е съгласно условията и тарифите на Куриерската фирма.

44. Доставките към държави от Европейския съюз се извършват в рамките на 7 работни дни, считано от деня на плащането.

45. Доставки извън рамките на Европейския съюз се извършват при индивидуално уговорени с клиента условия. 

46. В случай, че потребителят не е получил своята поръчка в рамките на предвидения срок, потребителят е длъжен да уведоми за това mararadeva.com по електронната поща, като посочи номер на поръчката.

V. Рекламации

47. Клиентът има право да върне изработения продукт, при съответно прилагане разпоредбите за договора за изработка, предвидени в Закона за задълженията и договорите и ако продуктът съществено се отклонява от подадената от клиента заявка (поръчка) и това го прави негоден за употреба по предназначение. 

48. Правото да се върне продукта и да се направи възражение относно изработката може да бъде упражнено в 14-дневен срок от получаване на изработения продукт. След изтичане на този срок, се счита, че изработеният продукт е окончателно одобрен от клиента. 

49. В случай на допусната грешка при изработката на продукта от страна на mararadeva.com, транспортните такси за връщане на изработения с недостатък продукт се поемат от изпълнителя. Изработеният продукт отговаря на описанието за продукта в сайта mararadeva.com;

50. Възражения за недостатъци и рекламации от клиента ще се считат за неоснователни, ако:

   – изработеният продукт отговаря на описанието за продукта в сайта mararadeva.com;

   – изпратеният текст, предназначен за печат върху продукта, е подаден с грешка и/или потвърден в този му вид от клиента; 

   – заявката (поръчката) е била с невярно съдържание по вина на клиента.

51. По отношение отговорността на изпълнителя за недостатъци се прилагат правилата на Закона за задълженията и договорите.

VІ. Други условия

52. mararadeva.com има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги без предварително известяване. 

53. Потребителите на сайта дават съгласието си да получават системни съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

54. Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта на mararadeva.com, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

55. Споровете между потребителят иmararadeva.com („Студио Лемонейд“ ЕООД) се уреждат между тях по взаимно съгласие. В случай че не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд в град София и се решава съгласно действащото в Република България законодателство.

56. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси ще се прилагат правилата за договора за изработка, предвидени в Закона за задълженията и договорите, както и останалото действащо в Р. България законодателство. 

57. Настоящите Общи условия са в сила от 30.09.2023 г.

Фотография и Печат
error: Не можете да копирате съдържанието!
албуми за завършващи детска градина и училище

Разгледайте нашите уникални  дизайни, правени през годините. Можем да направим ТЕМАТИЧЕН дизайн специално са вашата група и клас, както и да отпечатаме албум дистанционно с ваши снимки! Обадете се за оферта!    0888-746-528

Записването за фотосесия сесия става със закупуването на ваучер. Информация за свободни часове на тел.0888-746-528

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00