fbpx
Тел. 0888 746 528
Home » Политика за поверителност
by Mara Radeva

Информация относно Администратора на лични данни

 

Наименование: Студио Лемонейд ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 203739571
Седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. Зорница, Бл.42
Телефон: 0888 746 582
E-mail: info@mararadeva.com

Студио Лемонейд ЕООД  осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.


Чл. 1. Студио Лемонейд ЕООД събира, обработва и съхранява Вашите лични данни на основанията изброени в чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

– Конкретно, информирано, свободно и изрично съгласие дадено от Вас;
– Изпълнение на задълженията на Студио Лемонейд ЕООД по договор с Вас;
– Спазване на задължение, произтичащо за Студио Лемонейд ЕООД по силата на нормативен акт. Например предоставяне на информация необходима за дейността на Национална агенция за приходите или Министерство на вътрешните работи;
– Изпълнение на задача от обществен интерес;
– За защита на легитимните интереси на Студио Лемонейд ЕООД или на трети лица. Например за установяване основателността на гаранционното обслужванe или разрешаване на възникнали спорове.


Чл. 2. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни от страна на Студио Лемонейд ЕООД.

1) Студио Лемонейд ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие му предоставяте, за целите на изпълнение на договорните си задължения към вас, също и за: 

– Осчетоводяване;
– Изготвяне на статистика;
– Защита на информационната сигурност;
– Разрешаване на възникнали правни спорове;
– Предоставяне на информационен бюлетин;
– Предоставяне на информация на кредитни институции, при кандидатстване за кредитиране.

2) Студио Лемонейд ЕООД обработва Вашите лични данни съгласно:

– Добрите търговски практики и приложимите нормативни актове на Република България и Европейския съюз;
– Постигането на ясно и точно определен кръг от цели;
– Минимума от събиране и обработка на данни, необходим за постигане на горепосочените цели;
– Технологичното време необходимо за постигане на горепосочените цели;
– Принципа за точност и актуалност на данните;
– Необходимостта от цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни;


Чл. 3. Видове данни, които Студио Лемонейд ЕООД събира, обработва и съхранява и процедурите за това:

1) Процедури за събиране и обработка:

– Създаване на профил в електронния магазин – дава възможност за легитимация на клиента пред Студио Лемонейд ЕООД, във връзка с предоставяне на различни услуги, включително и упражняване на права свързани с личните му данни;

– Обработка на плащане за продукт/услуга и счетоводно отчитане – целта на тази операция е осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводството;

– Обработка на поръчка – целта на тази операция е приемане на поръчка, уточняване на параметрите на сделка между Студио Лемонейд ЕООД и Вас, и доставка. Поръчките се правят през сайтовете, електронната поща или телефоните за връзка на Студио Лемонейд ЕООД;

– Обработка на заявка за кандидатстване за кредит – Студио Лемонейд ЕООД събира данни по такива заявки, само с цел препращането им към съответната кредитна институция, същите не се съхраняват в бази данни на Студио Лемонейд ЕООД;

2) Видове обработвани данни:

– Ваши индивидуализиращи данни: Име, ЕГН, Адрес, Електронна поща и IP адрес – за да може да бъдете индивидуализирани като страна по договор с Студио Лемонейд ЕООД и да бъде изпълнено дължимото към вас;

– Информация, свързана с плащане и избраните методи на плащане – за целите на разплащането и осчетоводяването;

– Данни поискани от кредитни институции, при кандидатстване за кредит. Студио Лемонейд ЕООД си сътрудничи с редица кредитни институции, за да предостави на потенциалните си клиенти възможността да кандидатстват за кредитиране. За да се възползват от тази възможност, кандидатите трябва да предоставят на Студио Лемонейд ЕООД лични данни, посочени от съответната кредитна институция съгласно нейния предмет на дейност, които Студио Лемонейд ЕООД предава на кредитната институция, без да ги обработва или съхранява за свои цели.

3) Студио Лемонейд ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

– Разкриват расов или етнически произход;
– Разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
– Генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

4) Студио Лемонейд ЕООД не използва автоматизирано обработване, включително профилиране на събираните лични данни.


Чл. 4. Срок за съхранение на личните Ви данни.

1)Студио Лемонейд ЕООД съхранява Вашите лични данни в продължение на 14 дни след получаването на стоката. След изтичането на този срок, Студио Лемонейд ЕООД, в качеството си на администратор полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши лични данни, без ненужно забавяне.

2) Студио Лемонейд ЕООД Ви уведомява, в случай, че е необходимо удължаване на срока за съхранение на данните, с оглед изпълнение на договора с вас, изпълнение на законови задължения или защита на легитимни интереси на Сфера Дизайн ЕООД.


Чл. 5. Хипотези, при които Студио Лемонейд ЕООД предава личните ви данни на трети лица.

1) Необходимост от транспортни услуги – в такъв случай Студио Лемонейд ЕООД предоставя на куриерската фирма ангажирана с доставката на поръчаната от Вас стока, данните необходими за навременна и адекватна доставка. В такъв случай доставчикът се явява обработващ лични данни спрямо администратора Студио Лемонейд ЕООД.

2) Кандидатстване за кредитиране, свързано с покупката на стоки предлагани от Студио Лемонейд ЕООД. Ако желаете да се възползвате от тази възможност, вие трябва да предоставите на Студио Лемонейд ЕООД свои лични данни съгласно форма определена от кредитната институция към която отправяте заявката. Студио Лемонейд ЕООД събира тези данни само за да ги предаде на съответната кредитна институция не съхранява и не използва тези данни за свои цели. В тази хипотеза Студио Лемонейд ЕООД се явява обработващ лични данни, а кредитната институция е администратор.

3) Нормативен акт задължава Студио Лемонейд ЕООД да предаде лични данни (най-често в съдействие на надлежно упълномощени държавни органи).

4) Посоченият кръг от лица, на които Студио Лемонейд ЕООД предоставя ваши лични данни в определени хипотези, спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на лични данни.


Чл. 6. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни.

1) Право на достъп

– Вие имате право да изискате и получите от Студио Лемонейд ЕООД  потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас;
– Вие имате право да получите достъп до цялата информация свързана със събирането, обработването или съхранението на ваши лични данни от страна на Студио Лемонейд ЕООД, включително и самите данни;
– При поискване Студио Лемонейд ЕООД Ви предоставя горепосочената информация в електронна или друга подходяща форма;
– Предоставянето на достъпа до данните е безплатно, но Студио Лемонейд ЕООД си запазва правото да наложи такса за администриране, в случай на  повтаряемост или прекомерност на исканията.

2) Право на коригиране или попълване. Вие имате право да поискате от Студио Лемонейд ЕООД да:

– Коригира неточности в лични данни свързани с Вас;
– Да попълни непълноти в лични данни свързани с Вас.

3) Право на изтриване

а) Вие имате правото да поискате от Студио Лемонейд ЕООД да изтрие свързаните с Вас лични данни, а Студио Лемонейд ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания: 

 – Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
– Вие сте оттеглили своето съгласие, върху което се е основало обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
– Вие възразявате срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество.
– Личните данни са били обработвани незаконосъобразно.

б) Студио Лемонейд ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

– С цел спазване на правно задължение, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Студио Лемонейд ЕООД или за изпълнението на задача от обществен интерес;
– С цел установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

4) Право на възражение. Вие може да възразите по всяко време срещу обработването на ваши лични данни от страна на Студио Лемонейд ЕООД, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

5) Право на преносимост. В случай, че Студио Лемонейд ЕООД обработва ваши лични данни въз основа на ваше съгласие или поради необходимост при изпълнение по договор с вас, вие може да поискате от Студио Лемонейд ЕООД да:

– Ви предостави Вашите лични данни в четим формат;
– Предостави вашите лични данни на друг администратор, ако това е технически възможно. 

6) Упражняване на правата свързани със събирането, обработката и съхранението на лични данни.

– Студио Лемонейд ЕООД осигурява възможност за отправяне на горепосочените искания, чрез Вашия профил в сайта mararadeva.com;
– В случай, че нямате профил може да изпратите заявление в свободен текст до info@mararadeva.com.


Чл. 7. Задължения на Студио Лемонейд ЕООД при нарушение на сигурността на личните ви данни.

1) Ако Студио Лемонейд ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще бъдете уведомени без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

2) Студио Лемонейд ЕООД се освобождава от задължението да Ви уведоми, ако:

– Са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
– Са взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
– Уведомяването би изисквало непропорционални усилия. 

 Ако установите нарушения при събирането, обработката или съхранението на ваши лични данни, препоръчваме да се свържете с компетентния надзорен орган, за когото предоставяме следната информация:Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg

Фотография и Печат
error: Не можете да копирате съдържанието!
албуми за завършващи детска градина и училище

Разгледайте нашите уникални  дизайни, правени през годините. Можем да направим ТЕМАТИЧЕН дизайн специално са вашата група и клас, както и да отпечатаме албум дистанционно с ваши снимки! Обадете се за оферта!    0888-746-528

Записването за фотосесия сесия става със закупуването на ваучер. Информация за свободни часове на тел.0888-746-528

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00